Artikelindex


Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 17 - Intellectuele eigendom
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Cavepromotor.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


Artikel 18 - Persoonsgegevens
Cavepromotor.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Cavepromotor.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen van Cavepromotor.nl, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 20 - Links
De site van Cavepromotor.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Cavepromotor.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


Artikel 21 - Uw rechten
U kunt altijd aan Cavepromotor.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Cavepromotor.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Cavepromotor.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Cavepromotor.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.


Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Laatst gewijzigd 13 juli 2014.

Liebherr Logo NL 2015 small white

 Persoonlijke offerte

 7 jaar garantie in Nederland

 Digitale Hygrometer

 Vibration Reduction Blocks